ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව ලෝකයේ සිදුවන සිද්ධාන්ත

ලෝකයේ සිදුවන සිද්ධාන්ත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close