ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව දඔදිව තලයේ ගස්වැල් වල

දඔදිව තලයේ ගස්වැල් වල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close