ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව වඳුරු මිනිස් අතර ජාන

වඳුරු මිනිස් අතර ජාන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close