නිවන් මග ලැබූ අවබෝධය න්‍යාය ධර්මයට එකඟ බව

ලැබූ අවබෝධය න්‍යාය ධර්මයට එකඟ බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close