නිවන් මග ධර්ම නියාමය දැකීම

ධර්ම නියාමය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා