නිවන් මග රාග ගතිය බලවත්වීමේදී ඇති ගති රූපය

රාග ගතිය බලවත්වීමේදී ඇති ගති රූපය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close