නිවන් මග උප්පත්ති බවට කර්ම සකස් කිරිම

උප්පත්ති බවට කර්ම සකස් කිරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා