පිරිතෙන් ජලය සෙත් කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close