නිවන් මග අනිසි දෙයින් වෙන්වීම

අනිසි දෙයින් වෙන්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close