නිවන් මග නිසි තැන දැකිම

නිසි තැන දැකිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close