නිවන් මග අනිසි වෙන අයුරු දැකීම

අනිසි වෙන අයුරු දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close