නිවන් මග පරිහරණය කිරීමට නිසිද අනිසිද

පරිහරණය කිරීමට නිසිද අනිසිද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා