නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ජිගුජ්ජති-මල මූත්‍රා වැනි

ජිගුජ්ජති-මල මූත්‍රා වැනි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close