නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ආස්වාදයන් පසුපස හබායෑම

ආස්වාදයන් පසුපස හබායෑම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close