නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය රූපය ස්පර්ෂ වන මොහොතේ වේදනාව ඇතිවිම

රූපය ස්පර්ෂ වන මොහොතේ වේදනාව ඇතිවිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close