නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය බුදුදහම සත්‍ය ධර්මය

බුදුදහම සත්‍ය ධර්මය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close