ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් බුදුදහමට අනුව සුචරිත වීම

බුදුදහමට අනුව සුචරිත වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close