ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් කක්ෂයෙන් පිට පැනීමෙන් පරිසරය වෙනස්වීම

කක්ෂයෙන් පිට පැනීමෙන් පරිසරය වෙනස්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close