කාල පරිවර්ථනය වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා