ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් පිං සහ පව් කරගන්නා ප්‍රධාන ස්ථානය

පිං සහ පව් කරගන්නා ප්‍රධාන ස්ථානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close