ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් සිහි බුද්ධියෙන් කළයුත්ත නොකළයුත්ත තේරුම් ගැනීම

සිහි බුද්ධියෙන් කළයුත්ත නොකළයුත්ත තේරුම් ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා