සිව්පසය පරිභෝග කරන්නා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close