ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් ‍දෙවියෝ බ්‍රහ්මයෝ විපාක විදි

‍දෙවියෝ බ්‍රහ්මයෝ විපාක විදි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close