ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් දස අකුසල් කිරිමේ ප්‍රබලත්වය

දස අකුසල් කිරිමේ ප්‍රබලත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close