අභිධර්මයචිත්තයසිත ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ අනුෂය

ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ අනුෂය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close