අභිධර්මයචිත්තයසිත ප්‍රඥාවේන් ධර්මය දැකීමෙන් අනුෂය බිදි යෑම

ප්‍රඥාවේන් ධර්මය දැකීමෙන් අනුෂය බිදි යෑම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close