අභිධර්මයචිත්තයසිත සෝවාන් මාර්ග අනුගාමිකයා

සෝවාන් මාර්ග අනුගාමිකයා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close