අභිධර්මයචිත්තයසිත කර්මයේ විවිධත්වයන් ඇති වීම

කර්මයේ විවිධත්වයන් ඇති වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close