අභිධර්මයචිත්තයසිත විවිධාකාර විපාක ශක්තින්

විවිධාකාර විපාක ශක්තින් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close