අභිධර්මයචිත්තයසිත මූලික සිත් බෙදීම

මූලික සිත් බෙදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close