අභිධර්මයචිත්තයසිත උපේක්ෂා සහගත වීම

උපේක්ෂා සහගත වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close