අභිධර්මයචිත්තයසිත දිට්ඨි විප්පයුත්ත වීම

දිට්ඨි විප්පයුත්ත වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close