අභිධර්මයචිත්තයසිත අසංඛාර නොවන සංඛාර සිත්

අසංඛාර නොවන සංඛාර සිත් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close