අභිධර්මයචිත්තයසිත ලෝභය මුල්කරගත් පාප සිත

ලෝභය මුල්කරගත් පාප සිත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close