අභිධර්මයචිත්තයසිත සෝමසස්ස සහගත විම

සෝමසස්ස සහගත විම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close