අභිධර්මයචිත්තයසිත මාර තොණ්ඩුව

මාර තොණ්ඩුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close