අභිධර්මයචිත්තයසිත දිට්ඨි සම්පයුත්ත සසංකාරික සිත

දිට්ඨි සම්පයුත්ත සසංකාරික සිත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close