අභිධර්මයචිත්තයසිත දිට්ඨි සම්පයුත්ත සිත

දිට්ඨි සම්පයුත්ත සිත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close