අභිධර්මයචිත්තයසිත අප්‍රමාන ලෝභ සිත්

අප්‍රමාන ලෝභ සිත් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close