අභිධර්මයචිත්තයසිත යථාර්තය දැක ස්පර්ශය නිරෝධ විම

යථාර්තය දැක ස්පර්ශය නිරෝධ විම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close