පටිච්චසමුප්පාදයතෘෂ්ණාව තෘෂ්ණාව ක්ෂය කිරීම

තෘෂ්ණාව ක්ෂය කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close