අභිධර්මයචිත්තයසිත මමය මගේය අල්ලා නොගැනීම

මමය මගේය අල්ලා නොගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close