අභිධර්මයචිත්තයසිත සසර ගමනට හේතු වන වැඩ පිලිවෙල

සසර ගමනට හේතු වන වැඩ පිලිවෙල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close