අභිධර්මයචිත්තයසිත ලෝකයෙන් මිදීම හෙවත් ලෝකෝත්තර වීම

ලෝකයෙන් මිදීම හෙවත් ලෝකෝත්තර වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close