අභිධර්මයචිත්තයසිත ඉච්චාව දුරුවී යෑම

ඉච්චාව දුරුවී යෑම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close