අභිධර්මයචිත්තයසිත 1000ක් ආදිනව දැකිම

1000ක් ආදිනව දැකිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close