අභිධර්මයචිත්තයසිත අභිජ්ජා - දැඩි ලෝභය

අභිජ්ජා - දැඩි ලෝභය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close