අභිධර්මයචිත්තයසිත රූපයට ඇති ආශාව

රූපයට ඇති ආශාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close