අභිධර්මයචිත්තයසිත නිවන වහන මෝහය

නිවන වහන මෝහය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close