අභිධර්මයචිත්තයසිත ලෝභයේ, ද්වේෂයේ ආදීනව දැකීම

ලෝභයේ, ද්වේෂයේ ආදීනව දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close